Archives
Sign In

Stubborn and competitive. A man of stature and quality. I have known pain, discouragement and fear and out of this came special dignity of a person who has seen a lot and...

South Africa
Sign InSign Up

Isichazamazwi sesintu

11 years ago | 21997 Views
Kwandile kakhulu ukuthi abazali bethu batsho amagama esisuka siswele
ukuthi athathwa ngaphi, njalo atshoni. Injongo yami ngokuqala lindaba
ngeyokuthi sijulise ulwazi lwethu ngolimi lwakithi. Njengokutsho kuka
Mabila, kube lekukhula, lokuqhubeka kolimi, losiko lwethu.

Ngizaqala ngama gama ambalwa engezwa umama ewakhuluma kakhulu. Lo ofisa ukungezelela ekuchasiseni akhululeke.

Isiyingayinga
- Ngumuntu oyisithutha okhohlwa masinyane, ongafundisekiyo. Ibala leli
umama ulijwayele kakhulu, ngezinye izikhathi uyasebenzisa elithi
"Isiyadayada". Banengi abasenbenzisa la magama njengabo malumami.

Ngicela abalolwazi ngala magama bachasise.

- Inja
- Umhobho
- Inswelaboya
- Umkhitho
- Isidensi

7 Taliyana
Tags: Language

Comments

Comment as Anonymous Submit
Malema 11 years
Inja:- Sokusiya ngokuthi ukhuluuma ngani,inja ligama elingasetshenziswa endaweni ezinengi. Inja kungaba yinyamazana ehlala ekhaya esetshenziswa ukuzingela. Injakungaba yikuthuka, mhlawumbe ngingathi ngumuntu ongela ncedo. Inja ngesitsotsi lakho kulengchazelo yakho. Mhlawumbe ngani utshilo ukuthi inja yiphi yakhona.

umhobho:- hmmmmmmmmm leli linzima bazakuncedisa abanye

Inswelaboya:- lesi yisikliwi

Umkhitho:- dlulela phambili

Isidensi:- ma uyake ubukeleibhola lenyawo elemazweni, ngumuntu oyenza njongo Berbatov owe Manchester United, umuntu ongani ulivila ongathi wenza izinto kancane

Ngizamile laloba okunye kungehlule
myAfroTube 11 years
umhobho:- yinja-nja ecake kakhulu
Anonymous user 11 years
inswelaboya yinsumbelume, indoda esifikile noma yedlula isikhathi ekhangelelwe ukuthi ithathe, kodwa ilokhu ingakathathi. YisiZulu uqobo lesi!
Anonymous user 10 years
Hhayi angiqondi lutho lana , yindlela okuchazwa ngayo ayingingigculisi!
Anonymous user 10 years
Inja , minana ngazi ukuthi umgodoyi
umhobho ,okanye umhobholo ,miana ngazi ukuthi -umona
inswelaboya - isigebengu

Ukwazi kuka Mazinga Ngidi ke lokho!
Anonymous user 8 years
Uthithibele okwenkukhu kuchaza ukuthini
Invite
What iBlog